Климатизација

А/Ц АРТ КУЛ СКОПЈЕ  како наш партнер од Скопје е фирма чија главна дејност е увозот, трговијата, инженерингот и изведбата на инсталации во областа на греење,  ладење и климатизација.
Работите за изведување на инсталација за климатизација опфаќаат активности на монтажа на каналски развод за дистрибуција на воздух, изработен од поцинкуван лим или полиуретански предизолирани канали, монтажа на опрема за климатизација (клима комори, вентилатори, дистрибутивни елементи), нивно меѓусебно поврзување и пуштање во работа. На процесот на изведување на работите за монтажа на инсталација за климатизација им претходат работи за подготовка и проверка на проектните решенија, како и потребни работи на самиот објект, размерување и споредување на проектното решение со стварно изведбена состојба, изработка на каналите во работилница и фазонските елементи и сл.
Oпрема LG, MIDEA, фејнкојлери SABIANA со висок коефициент на искористеност и уштеда на ел. енергија и соларни колектори за домаќинство за производство на струја и колектори за топла вода.
Нашата визија е зголемен број на задоволни коминтенти, интегрирање на опрема со најнова технологија како и работење по највисоки стандарди за квалитет, како би ја задржале и зголемиле довербата на нашите клиенти.